събота, 10 септември 2016 г.

ВСЕ ОЩЕ ОЧАКВАМЕ ОБАЖДАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯ НА НАШАТА ИЗНЕНАДА! :)Първият печеливш, изтеглен от системата на случаен принцип, не потърси своята награда,
По тази причина печеливш е вторият изтеглен; 
 
t*******d@***.bg
 Той също ще получи съобщение от нас в пощата си и ще очакваме неговото обаждане. 

сряда, 24 август 2016 г.

ПОБЕДИТЕЛЯТ В ИГРАТА ПРЕЗ АВГУСТ

ВЕЧЕ СЕ ЗНАЕ ПОБЕДИТЕЛЯ В ИГРАТА
„Разбери, сподели и спечели изненада отSOLARMARKET.BG!”

Печелившият е изтеглен чрез услугата randomwinners.com

Ето го и него: l**********a@***.bg

Всеки участник може да провери списъка на абонатите и тегленето на жребия тук: https://randomwinners.com/en/draws/1973/check.html 

ЧЕСТИТО НА ПОБЕДИТЕЛЯ!

Ние ще се свържем с Победителя по e-mail, използвайки данните за контакт, с който е участвал в Играта, в рамките на максимум 5 (пет) работни дни от определянето му. 

Ако Победителят не може да бъде открит или ако Победителят, контактуван чрез e-mail, не потвърждава желанието си да получи наградата в рамките на 2 (два) дни, както и в случая, в който Победителят откаже наградата, ще се определи друг Победител чрез описания по-горе механизъм.

Ще помолим ПОБЕДИТЕЛЯТ да сподели във Facebook 
каква е ИЗНЕНАДАТА, която е получил! :)

До нови срещи - не пропускайте да проверявате нашите бюлетини. Очаквайте нашите нови игри и кампании с награди.

неделя, 31 юли 2016 г.

„Разбери, сподели и спечели изненада от SOLARMARKET.BG!”


Правилник на ИГРАТА
„Разбери, сподели и спечели изненада от SOLARMARKET.BG!”
1. Организатор на кампанията:
Организаторът на кампанията „Разбери, сподели и спечели изненада от SOLARMARKET.BG!”
e фирма ПРО СОЛАР ЕООД., със седалище в България, гр. София, кв. Бенковски, ул. „Оралица”, бл. 1а, ЕИК 201807874, законно представлявана от Людмила Величкова в качеството на Управител.
2. СРОК НА КАМПАНИЯТА. РЕГИОН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
2.1Кампанията „Разбери, сподели и спечели изненада от SOLARMARKET.BG!”
се провежда на територията на България през периода 01 август – 21 август 2016г.
3. УЧАСТНИЦИ И УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ
3.1 .В кампанията „Разбери, сподели и спечели изненада от SOLARMARKET.BG!” може да участва всяко физическо или юридическо лице, което се запише за бюлетина на SOLARMARKET.BG, в периода 01 август – 21 август 2016г
3.2. Участниците трябва да бъдат български граждани или пребиваващи в България физически лица, а юридическите лица трябва да бъдат регистрирани на територията на България и да не са служители на ПРО СОЛАР ЕООД .
3.3. Минималната възраст на физическите лица, които могат да участват в кампанията е 18 навършени години в деня на началото на играта, съответно 21 март 2014г.
3.4. Предоставените от участниците данни трябва да бъдат точни, пълни и реални.
4. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА:
4.1 За да участва в кампанията „Разбери, сподели и спечели изненада от SOLARMARKET.BG!” всяко заинтересовано лице трябва да се запише за нея в сайта на SOLARMARKET.BG ( www.solarmarket.bg ) в менюто „ИГРАЙ” ( горе в дясно) в периода 01 август – 21 август 2016г.
4.2 Записаният за играта трябва да разбере: КАКВО СЕ КРИЕ ЗАД ВРАТА? и да го напише на страницата на SOLARMARKET.BG във Facebook - https://www.facebook.com/solarmarketbg
4.3. Записаният за играта трябва  да сподели отговора на въпроса „КАКВО СЕ КРИЕ ЗАД ВРАТА? „на своята стена във Facebook .
4.4. Чрез регистрацията в Играта участниците изрично се съгласяват техните лични данни и съответната снимка да се използват с рекламна цел при спечелване на наградата.
5. НАГРАДИ

5.1 Наградата на Играта е на приблизителна стойност от 12 лв. (с включено ДДС), и е изненада докато продължава играта.

6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

6.1 Победителят ще бъде определен на 23 август 2016г.

6.2 Победителят ще получи награда, състояща се от изненадана стойност 12 лв.

6.3 В тегленето на жребий за наградата влизат всички участници, които са се записали за играта и са изпълнили всичко от т. 4 до 21 август 2016г. включително.
6.4 Победителят ще бъде определян на случаен принцип в зависимост от посочените при регистрация  е-мейл адрес, телефон или име и фамилия чрез услугата random.org.
Тегленето на Победителя ще бъде публикувано в блога на SOLARMARKET.BG (http://solarstor.blogspot.com/)
 6.5 Организаторът ще се свърже с Победителя по имейл или по телефона, използвайки данните за контакт, предоставени от него в акаунта, с който е участвал в Играта, в рамките на максимум 5 (пет) работни дни от определянето му. Ако Победителя не може да бъде открит или ако Победителят, контактуван чрез имейл не потвърждава желанието си да получи наградата в рамките на 2 (два) дни, както и в случая, в който Победителят откаже наградата ще се определи друг Победител чрез описания по-горе механизъм.
7. ВАЛИДИРАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ
7.1 Утвърждаването на Победителя ще се извършва само на базата на следните  документи: валиден документ за самоличност – лична карта или паспорт;
8. Правилник на Играта
8.1 Правилникът за участие/провеждане е на разположение безплатно, за всеки заявител (и/или участник) на блога на SOLARMARKET.BG http://solarstor.blogspot.com/
9. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
9.1 Форсмажорните обстоятелства представляват всяко едно събитие, което не може да бъде контролирано, поправено или предвидено от Организатора, включително невъзможността на Организатора по причини, независими от собствената му воля, и чиято поява го поставя в невъзможност да изпълнява задълженията си приет чрез този Правилник.
9.2 Ако възникне форсмажорно обстоятелство, което възпрепяства и/или забавя изцяло или частично изпълнението на Правилника и продължаването на Играта
„Разбери, сподели и спечели изненада от SOLARMARKET.BG!”,
организаторът ще бъде освободен от отговорността за изпълнение на своите задължения през периода, през който то е възпрепятствано или забавено.
9.3 Ако Организатора назовава форсмажора, той е задължен да уведомява участниците в Кампанията „Разбери, сподели и спечели изненада от SOLARMARKET.BG!” за неговата поява в 5 работни дни от възникването на форсмажорните обстоятелства.
9.4 Форсмажорните обстоятелства ще бъдат обявени на Интернет страницата www.solarmarket.bg .
10 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА
10.1 Настоящата Игра може да бъде прекратена в случай на възникване на събитие, което представлява форсмажорно обстоятелство и/или в случай на невъзможност от страна на Организатора, поради независещи от него причини да я продължи и/или в случай на промяна на законовата рамка, организирането и провеждането на промоционалната Игра предполага увеличаване на бюджета, разпределен за този проект и прави невъзможно провеждането на Кампанията.
11 ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
11.1 Участието в тази Игра потвърждава безусловно съгласие от страна на всеки участник личните му данни да могат да бъдат разкрити публично и да бъдат използвани от Организатора с рекламни цели, неограничено териториално и/или времево и чрез използването на който и да е начин за промотиране (напр. Интернет, улично афиширане и т.н.).
11.2 С участието си в Играта, участниците изрично приемат, че личните им данни за идентификация се използват и се съхраняват в една база данни, която може да бъде използвана от Организатора или от негови подизпълнители, в последствие за други подобни приложения, за директен и/или косвен маркетинг , за публикуване на данните, изисквани от закона за раздаването на наградата и др.
11.3 Организаторът може да направи публична информацията относно имената на Победителите на настоящата Игра и всякакви други данни, считани за необходими.
11.4 На участниците в Играта са им гарантирани правата, предвидени в Закон относно защита на лицата по отношение на обработка на личните данни и свободното движение на тези данни, закон, който дава на въпросните лица правото на информиране, правото на достъп до данни, право на интервенцията на данните и правото на възражение.
11.5 Ако участниците не поискат в писмена форма нещо различно, те се съгласяват със събирането и използването на личните данни от страна на Организатора по начина, описан в предишния параграф.
11.6 Участниците могат по всяко време да оттеглят съгласието си за използване на личните им данни или за получаване на всякаква кореспонденция чрез искане, направено в писмена форма и изпратено на адреса на Организатора.
12 СПОРОВЕ
12.1 В случай на конфликт относно валидността на някоя регистрация, решението на комисията, назначена от Организатора, е окончателно.
12.2 С участието си в тази Игра, участниците се съгласяват да спазват и да се съобразяват с всички разпоредби и условия на настоящия Правилник.
12.3 Евентуалните спорове възникнали между Организатора и участниците в Играта ще се решават в духа на разбирателството, а ако това не е възможно, споровете ще се решават от съдебните инстанции в България.
12.4 Организаторът си запазва правото да промени данните и срока на Играта, но трябва да обяви публично това на Интернет страницата www.solarmarket.bg.
 13 ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
13.1 В случай на опити за измами над системата, злоупотреба или действия от всякакво естество за засягане на имиджа на Организатора, същия си запазва правото да предприеме всички необходими мерки за отстраняване на възникналата ситуация.
13.2 Организаторът няма да поема отговорност за нито едно деяние, предизвикващо невъзможност за утвърждаване на някой Победител, поради промяна на е-мейл адреса на участника или неполучаването, непрочитането на кореспонденцията от негова страна, и др.
Организаторът ще предприеме всички мерки за провеждането на Играта в нормални условия, но не поема отговорност за евентуални недоволства, обжалвания от страна на участниците, които не се отнасят до нарушения на действащото законодателство.
13.3 Организаторът няма да поеме никаква отговорност в случай, че определените и утвърдените Победители не се възползват от предложения от Организатора, поради причини, които не са свързани с него и с действия и/или бездействия на Победителите.
13.4 Настоящият Правилник за участие/провеждане е на разположение безплатно за всеки заявител на Интернет страницата www.solarmarket.bg, на блога на SOLARMARKET.BG http://solarstor.blogspot.com/ или може да бъде поискан на адреса на седалището на Организатора.
13.5 Организаторът си запазва правото да промени настоящия Регламент по времето на Играта, със забележката, че евентуалните промени ще бъдат оповестени на участниците и на публиката поне 24 часа преди да влязат в сила, чрез Интернет страницата www.solarmarket.bg.
 Организатор на Играта
„Разбери, сподели и спечели от SOLARMARKET.BG!”
 - ПРО СОЛАР ЕООД
Чрез Управителя, Людмила Величкова

сряда, 9 март 2016 г.

ЧЕСТИТО НА ПЕЧЕЛИВШИЯ УЧАСТНИК!!!

ВЕЧЕ СЕ ЗНАЕ ПОБЕДИТЕЛЯ В ИГРАТА
 ПРОЛЕТЕН ПОДАРЪК от SOLARMARKET.BG!

Печелившият е изтеглен чрез услугата random.org. 

Ето го и него: d***********a@***.bg

Всеки участник може да провери списъка на абонатите и тегленето на жребия тук: https://randomwinners.com/en/draws/1883/check.html 

ЧЕСТИТО НА ПОБЕДИТЕЛЯ!

Ние ще се свържем с Победителя по e-mail, използвайки данните за контакт, с който е участвал в Играта, в рамките на максимум 5 (пет) работни дни от определянето му. 

Ако Победителят не може да бъде открит или ако Победителят, контактуван чрез и-мейл, не потвърждава желанието си да получи наградата в рамките на 2 (два) дни, както и в случая, в който Победителят откаже наградата, ще се определи друг Победител чрез описания по-горе механизъм.

До нови срещи - не пропускайте да проверявате нашите бюлетини. Очаквайте нашите нови игри и кампании с награди.

неделя, 21 февруари 2016 г.

ПРОЛЕТЕН ПОДАРЪК от SOLARMARKET.BG!”Правилник на ИГРАТА
ПРОЛЕТЕН ПОДАРЪК от SOLARMARKET.BG!”
1.                Организатор на ИГРАТА: Организаторът на кампанията
ПРОЛЕТЕН ПОДАРЪК от SOLARMARKET.BG!”
e фирма ПРО СОЛАР ЕООД., със седалище в България, гр. София, кв. Бенковски, ул. „Оралица”, бл. 1а, ЕИК 201807874, законно представлявана от Людмила Величкова в качеството на Управител.
2. СРОК НА ИГРАТА. РЕГИОН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
2.1ИГРАТА „ ПРОЛЕТЕН ПОДАРЪК от SOLARMARKET.BG!”
 се провежда на територията на България през периода 22 ФЕВРУАРИ – 06 МАРТ 2016г.
3. УЧАСТНИЦИ И УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ
3.1 .В ИГРАТА „ ПРОЛЕТЕН ПОДАРЪК от SOLARMARKET.BG!” може да участва всяко физическо или юридическо лице, което се запише за бюлетина на SOLARMARKET.BG, в периода 22 ФЕВРУАРИ – 06 МАРТ 2016г.
3.2. Участниците трябва да бъдат български граждани или пребиваващи в България физически лица, а юридическите лица трябва да бъдат регистрирани на територията на България и да не са служители на ПРО СОЛАР ЕООД .
3.3. Минималната възраст на физическите лица, които могат да участват в кампанията е 18 навършени години в деня на началото на играта, съответно 06 март 2016г.
3.4. Предоставените от участниците данни трябва да бъдат точни, пълни и реални.
4. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА:
4.1 За да участва в ИГРАТА „ ПРОЛЕТЕН ПОДАРЪК от SOLARMARKET.BG!” всяко заинтересовано лице трябва да се запише за бюлетина на SOLARMARKET.BG ( www.solarmarket.bg ) в полето „Newsletter, в периода 22 ФЕВРУАРИ – 06 МАРТ 2016
4.2 За да участва в играта, всеки трябва да хареса страницата на SOLARMARKET.BG във Facebook - https://www.facebook.com/solarmarketbg.
4.3. Записаният за играта трябва да сподели в фейсбукстраницата си соларна лампа от SOLARMARKET.BG.
4.4. Чрез регистрацията в Играта участниците изрично се съгласяват техните лични данни и съответната снимка да се използват с рекламна цел при спечелване на наградата.
5. НАГРАДИ
5.1 Наградата на Играта е на приблизителна стойност от 49 лв. (с включено ДДС), и се състои от: Соларни LED рингчета – 6 бр.- http://www.solarmarket.bg/solarni-led-ringcheta-6br
6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ
6.1 Победителят ще бъде определен на 07 март 2016г.
 6.2 Победителят ще получи награда, състояща се от Соларни LED  рингчета – 6 бр. на стойност 49 лв.
6.3 В тегленето на жребий за наградата влизат всички участници, които са се записали за играта и са изпълнили всичко от т. 4 до дата 06 МАРТ 2016г. включително.
6.4 Победителят ще бъде определян на 07.03.2016г .на случаен принцип в зависимост от посочените при регистрация  е-мейл адрес, телефон или име и фамилия чрез услугата random.org.
Тегленето на Победителя ще бъде публикувано в блога на SOLARMARKET.BG (http://solarstor.blogspot.com/)
 6.5 Организаторът ще се свърже с Победителя по имейл или по телефона, използвайки данните за контакт, предоставени от него в акаунта, с който е участвал в Играта, в рамките на максимум 5 (пет) работни дни от определянето му. Ако Победителя не може да бъде открит или ако Победителят, контактуван чрез имейл не потвърждава желанието си да получи наградата в рамките на 2 (два) дни, както и в случая, в който Победителят откаже наградата ще се определи друг Победител чрез описания по-горе механизъм.
7. ВАЛИДИРАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ
7.1 Утвърждаването на Победителя ще се извършва само на базата на следните документи: валиден документ за самоличност – лична карта или паспорт;
8. Правилник на Играта
8.1 Правилникът за участие/провеждане е на разположение безплатно, за всеки заявител (и/или участник) на блога на SOLARMARKET.BG http://solarstor.blogspot.com/
9. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
9.1 Форсмажорните обстоятелства представляват всяко едно събитие, което не може да бъде контролирано, поправено или предвидено от Организатора, включително невъзможността на Организатора по причини, независими от собствената му воля, и чиято поява го поставя в невъзможност да изпълнява задълженията си приет чрез този Правилник.
9.2 Ако възникне форсмажорно обстоятелство, което възпрепяства и/или забавя изцяло или частично изпълнението на Правилника и продължаването на Играта
ПРОЛЕТЕН ПОДАРЪК от SOLARMARKET.BG!”,
организаторът ще бъде освободен от отговорността за изпълнение на своите задължения през периода, през който то е възпрепятствано или забавено.
9.3 Ако Организатора назовава форсмажора, той е задължен да уведомява участниците в Кампанията „ПРОЛЕТЕН ПОДАРЪК от SOLARMARKET.BG!” за неговата поява в 5 работни дни от възникването на форсмажорните обстоятелства.
9.4 Форсмажорните обстоятелства ще бъдат обявени на Интернет страницата www.solarmarket.bg .
10 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА
10.1 Настоящата Игра може да бъде прекратена в случай на възникване на събитие, което представлява форсмажорно обстоятелство и/или в случай на невъзможност от страна на Организатора, поради независещи от него причини да я продължи и/или в случай на промяна на законовата рамка, организирането и  провеждането на промоционалната Игра предполага увеличаване на бюджета, разпределен за този проект и прави невъзможно провеждането на Кампанията.
11 ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
11.1 Участието в тази Игра потвърждава безусловно съгласие от страна на всеки участник личните му данни да могат да бъдат разкрити публично и да бъдат използвани от Организатора с рекламни цели, неограничено териториално и/или времево и чрез използването на който и да е начин за промотиране (напр. Интернет, улично афиширане и т.н.).
11.2 С участието си в Играта, участниците изрично приемат, че личните им данни за идентификация се използват и се съхраняват в една база данни, която може да бъде използвана от Организатора или от негови подизпълнители, в последствие за други подобни приложения, за директен и/или косвен маркетинг , за публикуване на данните, изисквани от закона за раздаването на наградата и др.
11.3 Организаторът може да направи публична информацията относно имената на Победителите на настоящата Игра и всякакви други данни, считани за необходими.
11.4 На участниците в Играта са им гарантирани правата, предвидени в Закон относно защита на лицата по отношение на обработка на личните данни и свободното движение на тези данни, закон, който дава на въпросните лица правото на информиране, правото на достъп до данни, право на интервенцията на данните и правото на възражение.
11.5 Ако участниците не поискат в писмена форма нещо различно, те се съгласяват със събирането и използването на личните данни от страна на Организатора по начина, описан в предишния параграф.
11.6 Участниците могат по всяко време да оттеглят съгласието си за използване на личните им данни или за получаване на всякаква кореспонденция чрез искане, направено в писмена форма и изпратено на адреса на Организатора.
12 СПОРОВЕ
12.1 В случай на конфликт относно валидността на някоя регистрация, решението на комисията, назначена от Организатора, е окончателно.
12.2 С участието си в тази Игра, участниците се съгласяват да спазват и да се съобразяват с всички разпоредби и условия на настоящия Правилник.
12.3 Евентуалните спорове възникнали между Организатора и участниците в Играта ще се решават в духа на разбирателството, а ако това не е възможно, споровете ще се решават от съдебните инстанции в България.
12.4 Организаторът си запазва правото да промени данните и срока на Играта, но трябва да обяви публично това на Интернет страницата www.solarmarket.bg.
 13 ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
13.1 В случай на опити за измами над системата, злоупотреба или действия от всякакво естество за засягане на имиджа на Организатора, същия си запазва правото да предприеме всички необходими мерки за отстраняване на възникналата ситуация.
13.2 Организаторът няма да поема отговорност за нито едно деяние, предизвикващо невъзможност за утвърждаване на някой Победител, поради промяна на е-мейл адреса на участника или неполучаването, непрочитането на кореспонденцията от негова страна, и др.
Организаторът ще предприеме всички мерки за провеждането на Играта в нормални условия, но не поема отговорност за евентуални недоволства, обжалвания от страна на участниците, които не се отнасят до нарушения на действащото законодателство.
13.3 Организаторът няма да поеме никаква отговорност в случай, че определените и утвърдените Победители не се възползват от предложения от Организатора, поради причини, които не са свързани с него и с действия и/или бездействия на Победителите.
13.4 Настоящият Правилник за участие/провеждане е на разположение безплатно за всеки заявител на Интернет страницата www.solarmarket.bg, на блога на SOLARMARKET.BG http://solarstor.blogspot.com/ или може да бъде поискан на адреса на седалището на Организатора.
13.5 Организаторът си запазва правото да промени настоящия Регламент по времето на Играта, със забележката, че евентуалните промени ще бъдат оповестени на участниците и на публиката поне 24 часа преди да влязат в сила, чрез Интернет страницата www.solarmarket.bg.
 Организатор на Играта
ПРОЛЕТЕН ПОДАРЪК от SOLARMARKET.BG!”
 - ПРО СОЛАР ЕООД
Чрез Управителя, Людмила Величкова

петък, 12 февруари 2016 г.

НАЙ-ВАЖНОТО ЗА СОЛАРНИТЕ ИНСТАЛАЦИИСЛЪНЦЕТО НИ Е ПОДАРЪК БЕЗЦЕНЕН!!! 
Можем да черпим енергия от него винаги и навсякъде и за всичко :) 

С наближаване на пролетта все по-често започваме да правим планове за пътешествия, за живот в "дивото" и тогава обмисляме варианти как да си набавим енергия за осветление, за телефони, за фотоапарати, таблети, лаптопи, хладилници и други устройства. 
За набавяне на енергия винаги можем да ползваме соларна система. 

Каква може да бъде тя:
Вариант 1: 
12Vdc – това е система с 12 волтов/и соларни панели: соларен контролер на 12 волта, акумулатор на 12 волта и консуматор работещ на 12 волта.
Вариант 2: 
24Vdc – това е система с 24 волтов/и соларни панели: соларен контролер на 24 волта, акумулатор на 24 волта и консуматор работещ на 24 волта.
Вариант 3:
220Vac с 12 волта панел - това е система с 12 волтов/и соларни панели: соларен контролер на 12 волта, акумулатор на 12 волта и инвертор от 12 на 220 волта за консуматори работещи на 220 волта.
Вариант 4: 
220Vac с 24 волта панел - това е система с 24 волтов/и соларни панели: соларен контролер на 24 волта, акумулатор на 24 волта и и инвертор  от 24 на 220 волта за консуматори работещи на 220 волта.
За да се уточни какви точно и колко броя соларни панели, акумулатори, контролер и инвертор ще са ни нужни,   трябва да знаем какво ще захранваме, колко време в денонощието, и през годината.  Трябва да се уточни и параметъра  "време на автономност". Той показва колко денонощия би работила системата при еднократно зареждане. 
И така като знаем  P - мощността на консуматорите във ватове и  t - времето на работа за денонощие в часове ще можем да изчислим:
Мощността на панелите.......... W 
Тока на контролера ............ A 
Капацитета на акумулаторите ......Ah
Ако ИМАТЕ НУЖДА да ви помогнем в изчисленията и избора на нужните елементи за вашата слънчева система,