понеделник, 3 ноември 2014 г.

ИЗТЕГЛЕН Е ПЕЧЕЛИВШИЯТ УЧАСТНИК!!!


ВЕЧЕ СЕ ЗНАЕ ПОБЕДИТЕЛЯ В ИГРАТА
 „Избери инфрачервена печка и спечели инфрачервено килимче от SOLARMARKET.BG!”"

Печелившият е изтеглен чрез услугата random.org. 

Ето го и него: p***2@***.bg

Всеки участник може да провери списъка на абонатите и тегленето на жребия тук: https://randomwinners.com/en/draws/1614/check.html

ЧЕСТИТО НА ПОБЕДИТЕЛЯ!

Ние ще се свържем с Победителя по e-mail или по телефона, използвайки данните за контакт, предоставени от него в акаунта, с който е участвал в Играта, в рамките на максимум 5 (пет) работни дни от определянето му. 

Ако Победителят не може да бъде открит или ако Победителят, контактуван чрез и-мейл не потвърждава желанието си да получи наградата в рамките на 2 (два) дни, както и в случая, в който Победителят откаже наградата ще се определи друг Победител чрез описания по-горе механизъм.

До нови срещи - не пропускайте да проверявате нашите бюлетини и очаквайте нашите нови игри и кампании с награди.


неделя, 12 октомври 2014 г.

Избери инфрачервена печка и спечели инфрачервено килимче!Правилник на ИГРАТА
„Избери инфрачервена печка и спечели инфрачервено килимче
от SOLARMARKET.BG!”
1. Организатор на кампанията:
Организаторът на кампанията „Избери инфрачервена печка и спечели инфрачервено килимче от SOLARMARKET.BG!”
e фирма ПРО СОЛАР ЕООД., със седалище в България, гр. София, кв. Бенковски, ул. „Оралица”, бл. 1а, ЕИК 201807874, законно представлявана от Людмила Величкова в качеството на Управител.
2. СРОК НА КАМПАНИЯТА. РЕГИОН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
2.1Кампанията „Избери инфрачервена печка и спечели инфрачервено килимче от SOLARMARKET.BG!”се провежда на територията на България през периода 13 октомври – 02 ноември 2014г.
3. УЧАСТНИЦИ И УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ
3.1 .В кампанията  „Избери инфрачервена печка и спечели инфрачервено килимче от SOLARMARKET.BG!” може да участва всяко физическо или юридическо лице, което се запише за бюлетина на SOLARMARKET.BG, в периода 13 октомври – 02 ноември 2014г.
3.2. Участниците трябва да бъдат български граждани или пребиваващи в България физически лица, а юридическите лица трябва да бъдат регистрирани на територията на България и да не са служители на ПРО СОЛАР ЕООД .
3.3. Минималната възраст на физическите лица, които могат да участват в кампанията е 18 навършени години в деня на началото на играта, съответно 13 октомври 2014г.
3.4. Предоставените от участниците данни трябва да бъдат точни, пълни и реални.
4. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА:
4.1 За да участва в кампанията „Избери инфрачервена печка и спечели инфрачервено килимче от SOLARMARKET.BG!”всяко заинтересовано лице трябва да се запише за нея в сайта на SOLARMARKET.BG ( www.solarmarket.bg ) в менюто „ИГРАЙ”, в периода 13 октомври – 02 ноември 2014г.
4.2 Записаният за играта трябва да напише отговора на въпроса: КОЯ ИНФРАЧЕРВЕНА ПЕЧКА ИЗБИРАШ? ( от електронния магазин на solarmarket.bg ) и да я сподели на страницата на SOLARMARKET.BG във Facebook - https://www.facebook.com/solarmarketbg
4.3. Записаният за играта трябва  да сподели избрания продукт и на своята стена.
4.4. Чрез регистрацията в Играта участниците изрично се съгласяват техните лични данни и съответната снимка да се използват с рекламна цел при спечелване на наградата.
5. НАГРАДИ

5.1 Наградата на Играта е на приблизителна стойност от 65 лв. (с включено ДДС), и се състои от: Килим с инфрачервено отопление “Excel”.– http://www.solarmarket.bg/kilim-s-infracherveno-otoplenie-excel6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

6.1 Победителят ще бъде определен на 03 ноември 2014г.

6.2 Победителят ще получи награда, състояща се от Килим с инфрачервено отопление “Excel”на стойност 65лв.

6.3 В тегленето на жребий за наградата влизат всички участници, които са се записали за играта и са изпълнили всичко от т. 4 до дата 02 ноември 2014г. включително.
6.4 Победителят ще бъде определян на случаен принцип в зависимост от посочените при регистрация  е-мейл адрес, телефон или име и фамилия чрез услугата random.org.
Тегленето на Победителя ще бъде публикувано в блога на SOLARMARKET.BG (http://solarstor.blogspot.com/)
 6.5 Организаторът ще се свърже с Победителя по имейл или по телефона, използвайки данните за контакт, предоставени от него в акаунта, с който е участвал в Играта, в рамките на максимум 5 (пет) работни дни от определянето му. Ако Победителя не може да бъде открит или ако Победителят, контактуван чрез имейл не потвърждава желанието си да получи наградата в рамките на 2 (два) дни, както и в случая, в който Победителят откаже наградата ще се определи друг Победител чрез описания по-горе механизъм.
7. ВАЛИДИРАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ
7.1 Утвърждаването на Победителя ще се извършва само на базата на следните
документи: валиден документ за самоличност – лична карта или паспорт;
8. Правилник на Играта
8.1 Правилникът за участие/провеждане е на разположение безплатно, за всеки заявител (и/или участник) на блога на SOLARMARKET.BG http://solarstor.blogspot.com/
9. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
9.1 Форсмажорните обстоятелства представляват всяко едно събитие, което не може да бъде контролирано, поправено или предвидено от Организатора, включително невъзможността на Организатора по причини, независими от собствената му воля, и чиято поява го поставя в невъзможност да изпълнява задълженията си приет чрез този Правилник.
9.2 Ако възникне форсмажорно обстоятелство, което възпрепяства и/или забавя изцяло или частично изпълнението на Правилника и продължаването на Играта
„Избери инфрачервена печка и спечели инфрачервено килимче от SOLARMARKET.BG!”,
организаторът ще бъде освободен от отговорността за изпълнение на своите задължения през периода, през който то е възпрепятствано или забавено.
9.3 Ако Организатора назовава форсмажора, той е задължен да уведомява участниците в Кампанията „Избери инфрачервена печка и спечели инфрачервено килимче от SOLARMARKET.BG!” за неговата поява в 5 работни дни от възникването на форсмажорните обстоятелства.
9.4 Форсмажорните обстоятелства ще бъдат обявени на Интернет страницата www.solarmarket.bg .
10 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА
10.1 Настоящата Игра може да бъде прекратена в случай на възникване на събитие, което представлява форсмажорно обстоятелство и/или в случай на невъзможност от страна на Организатора, поради независещи от него причини да я продължи и/или в случай на промяна на законовата рамка, организирането и провеждането на промоционалната Игра предполага увеличаване на бюджета, разпределен за този проект и прави невъзможно провеждането на Кампанията.
11 ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
11.1 Участието в тази Игра потвърждава безусловно съгласие от страна на всеки участник личните му данни да могат да бъдат разкрити публично и да бъдат използвани от Организатора с рекламни цели, неограничено териториално и/или времево и чрез използването на който и да е начин за промотиране (напр. Интернет, улично афиширане и т.н.).
11.2 С участието си в Играта, участниците изрично приемат, че личните им данни за идентификация се използват и се съхраняват в една база данни, която може да бъде използвана от Организатора или от негови подизпълнители, в последствие за други подобни приложения, за директен и/или косвен маркетинг , за публикуване на данните, изисквани от закона за раздаването на наградата и др.
11.3 Организаторът може да направи публична информацията относно имената на Победителите на настоящата Игра и всякакви други данни, считани за необходими.
11.4 На участниците в Играта са им гарантирани правата, предвидени в Закон относно защита на лицата по отношение на обработка на личните данни и свободното движение на тези данни, закон, който дава на въпросните лица правото на информиране, правото на достъп до данни, право на интервенцията на данните и правото на възражение.
11.5 Ако участниците не поискат в писмена форма нещо различно, те се съгласяват със събирането и използването на личните данни от страна на Организатора по начина, описан в предишния параграф.
11.6 Участниците могат по всяко време да оттеглят съгласието си за използване на личните им данни или за получаване на всякаква кореспонденция чрез искане, направено в писмена форма и изпратено на адреса на Организатора.
12 СПОРОВЕ
12.1 В случай на конфликт относно валидността на някоя регистрация, решението на комисията, назначена от Организатора, е окончателно.
12.2 С участието си в тази Игра, участниците се съгласяват да спазват и да се съобразяват с всички разпоредби и условия на настоящия Правилник.
12.3 Евентуалните спорове възникнали между Организатора и участниците в Играта ще се решават в духа на разбирателството, а ако това не е възможно, споровете ще се решават от съдебните инстанции в България.
12.4 Организаторът си запазва правото да промени данните и срока на Играта, но трябва да обяви публично това на Интернет страницата www.solarmarket.bg.
 13 ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
13.1 В случай на опити за измами над системата, злоупотреба или действия от всякакво естество за засягане на имиджа на Организатора, същия си запазва правото да предприеме всички необходими мерки за отстраняване на възникналата ситуация.
13.2 Организаторът няма да поема отговорност за нито едно деяние, предизвикващо невъзможност за утвърждаване на някой Победител, поради промяна на е-мейл адреса на участника или неполучаването, непрочитането на кореспонденцията от негова страна, и др.
Организаторът ще предприеме всички мерки за провеждането на Играта в нормални условия, но не поема отговорност за евентуални недоволства, обжалвания от страна на участниците, които не се отнасят до нарушения на действащото законодателство.
13.3 Организаторът няма да поеме никаква отговорност в случай, че определените и утвърдените Победители не се възползват от предложения от Организатора, поради причини, които не са свързани с него и с действия и/или бездействия на Победителите.
13.4 Настоящият Правилник за участие/провеждане е на разположение безплатно за всеки заявител на Интернет страницата www.solarmarket.bg, на блога на SOLARMARKET.BG http://solarstor.blogspot.com/ или може да бъде поискан на адреса на седалището на Организатора.
13.5 Организаторът си запазва правото да промени настоящия Регламент по времето на Играта, със забележката, че евентуалните промени ще бъдат оповестени на участниците и на публиката поне 24 часа преди да влязат в сила, чрез Интернет страницата www.solarmarket.bg.
 Организатор на Играта
„Избери инфрачервена печка и спечели инфрачервено килимче от SOLARMARKET.BG!”  
 - ПРО СОЛАР ЕООД

Чрез Управителя, Людмила Величкова

събота, 27 септември 2014 г.

У дома е топло и свежо...възможно ли е това?


Усещането е като в ранна пролет - въздухът е свеж и хладен, но човек се чувства приятно топло.
Да, това е възможно, ако се отопляваме с инфрачервени лъчи – подобно на слънчевите.
С инфрачервенето отопление може да се създаде благоприятна и комфортна обстановка - независимо от сезона, не само в дома или офиса, но и в хотела, на балкона, в кафенето на открито, в супермаркета.
Начин на действие - топлината на Слънцето
Инфрачервените отоплителни уреди излъчват инфрачервени дълговълнови лъчи във вид на топлина, която се поглъща от всички твърди предмети (стени, под, таван, мебели и  хора). Така те се затоплят директно, без да е необходимо въздухът да е повишил температурата си преди това. Повърхностите и вещите акумулират топлината  и отново я отдават в пространството, затопляйки и самото помещение.
КАКВО СЕ ПОЛУЧАВА:
  • Въздухът остава почти неподвижен - няма завихряне на прах и микроби.
  • Стените винаги са малко по-топли от въздуха и не се образуват кондензни плесени.
  • Въздухът не се изсушава, поддържа се нужното ниво на кислород и влага в помещението. Микроклиматът е здравословен и природосъобразен.
  • Температурните разлики в помещението значително намаляват, с което изчезва ефектът “студени крака - топла глава”.
  • 45% икономия на енергия - заради липсата на работа по инерция при включване и възможността за зоново отопление - лъчистите уреди топлят ефективно само там, където е нужно.
  • По-добър комфорт при по-ниска температура.
  • Напълно безшумно отопление.
  • Висока енергийна ефективност – до 30 – 50 % по-енергоефективни от останалите видове отоплителни уреди.
Естетичен вид, стил и компактност
Какви са вариантите на инфрачервено отопление? За радост на всички ни те са много.
Ако искате мобилен отоплителен уред, можете да се спрете на инфрачервените печки. Те могат да се поставят на пода, на стената, на тавана и са удобни както за стая, така и за баня или тераса. Много от тях имат и дистанционно за управление.


Ако правите основен ремонт и поставяте ламинат или теракот, много подходящо е Инфрачервеното отоплително фолио Exel.
Много стилно отопление се получава чрез инфрачервените панели - радиатори . Те могат да бъдат и дори във вид на огледало или картини на стената.

Дълъг живот, лесно поставяне и ползване
Продуктите с дълговълнови инфрачервени лъчи са решението, което всяко домакинство търси:
 Ефективно, икономично и качествено отопление.
Лесни за експлоатация, те не се нуждаят от поддръжка, имат дълъг живот и нисък разход за електроенергия. Спомагат за запазване на топлината в помещението дори при отворен прозорец благодарение на затоплянето на стени, тавани и под.
Инфрачервеното отопление е подходящо за магазини, ресторанти, офиси и частни жилища. Отоплителният уред може да се  управлява от термостат, осигурявайки прецизен температурен контрол и високо ниво на енергийна ефективност.

Освен за основен източник на отопление, инфрачервените уреди могат да бъдат използвани и през преходните сезони. Подходящи са също така за сушене на влажни стени и мазета.

понеделник, 28 юли 2014 г.

ИЗТЕГЛЕН Е ПЕЧЕЛИВШИЯ УЧАСТНИК!!!

ВЕЧЕ СЕ ЗНАЕ ПОБЕДИТЕЛЯ В ИГРАТА "ИЗБЕРИ, СПОДЕЛИ И СПЕЧЕЛИ с SOLARMARKET.BG!"

Печелившият е изтеглен чрез услугата random.org. 

Ето го и него: i***i@***.bg

Всеки участник може да провери списъка на абонатите и тегленето на жребия тук: https://randomwinners.com/en/draws/1562/winners.html

ЧЕСТИТО НА ПОБЕДИТЕЛЯ!

Ние ще се свържем с Победителя по e-mail или по телефона, използвайки данните за контакт, предоставени от него в акаунта, с който е участвал в Играта, в рамките на максимум 5 (пет) работни дни от определянето му. 

Ако Победителят не може да бъде открит или ако Победителят, контактуван чрез имейл не потвърждава желанието си да получи наградата в рамките на 2 (два) дни, както и в случая, в който Победителят откаже наградата ще се определи друг Победител чрез описания по-горе механизъм.

До нови срещи - не пропускайте да проверявате нашите бюлетини и очаквайте нашите нови игри и кампании с награди.вторник, 15 юли 2014 г.

СТАРТИРА ЛЯТНАТА НИ ИГРА В ФЕЙСБУК!


ИЗБЕРИ, СПОДЕЛИ И СПЕЧЕЛИ с SOLARMARKET.BG!
Правилник на ИГРАТА
„Избери, сподели и спечели от SOLARMARKET.BG!”
1. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА: 
Играта включва следните 3 стъпки:
1.1 Напиши отговора на въпроса: С КАКВО ЩЕ ЗАРЕДИШ? 
( своите мобилни и други устройства, ако си на път ) 
на страницата на SOLARMARKET.BG във Facebook - https://www.facebook.com/solarmarketbg
1.2. Сподели избрания продукт на своята стена.
1.3 Запиши се за играта 
Избери, сподели и спечели от SOLARMARKET.BG!” 
 в сайта на SOLARMARKET.BG ( www.solarmarket.bg ) в менюто „ИГРАЙ”
в периода 15 юли – 27 юли 2014г.
1.4. Чрез регистрацията в Играта участниците изрично се съгласяват техните лични данни и съответната снимка да се използват с рекламна цел при спечелване на наградата.
2. Организатор на кампанията:
Организаторът на кампанията 
„Избери, сподели и спечели от SOLARMARKET.BG!”
e фирма ПРО СОЛАР ЕООД., със седалище в България, гр. София, кв. Бенковски, ул. „Оралица”, бл. 1а, ЕИК 201807874, законно представлявана от Людмила Величкова в качеството на Управител.
3. СРОК НА КАМПАНИЯТА. РЕГИОН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
3.1Кампанията „Избери, сподели и спечели от SOLARMARKET.BG!” се провежда на територията на България през периода 15 юли – 27 юли 2014г.
4. УЧАСТНИЦИ И УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ
4.1 .В кампанията „Избери, сподели и спечели от SOLARMARKET.BG!” може да участва всяко физическо или юридическо лице, което се запише за бюлетина на SOLARMARKET.BG, в периода 15 юли – 27 юли 2014г.
4.2. Участниците трябва да бъдат български граждани или пребиваващи в България физически лица, а юридическите лица трябва да бъдат регистрирани на територията на България и да не са служители на ПРО СОЛАР ЕООД .
4.3. Минималната възраст на физическите лица, които могат да участват в кампанията е 18 навършени години в деня на началото на играта, съответно 21 март 2014г.
4.4. Предоставените от участниците данни трябва да бъдат точни, пълни и реални.

5. НАГРАДИ

5.1 Наградата на Играта е на приблизителна стойност от 15,90 лв. (с включено ДДС), и се състои от: Соларна играчка конструктор 6 модела в 1.– http://www.solarmarket.bg/solarna-igrachka-konstruktor-6-modela-v-1

6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

6.1 Победителят ще бъде определен на 28 юли 2014г.

6.2 Победителят ще получи награда, състояща се от Пожарна кола със светещи соларни фаровена стойност 15,90лв.

6.3 В тегленето на жребий за наградата влизат всички участници, които са се записали за играта и са изпълнили всичко от т. 4 до дата 15 юли 2014г. включително.
6.4 Победителят ще бъде определян на случаен принцип в зависимост от посочените при регистрация  е-мейл адрес, телефон или име и фамилия чрез услугата random.org.
Тегленето на Победителя ще бъде публикувано в блога на SOLARMARKET.BG (http://solarstor.blogspot.com/)
 6.5 Организаторът ще се свърже с Победителя по имейл или по телефона, използвайки данните за контакт, предоставени от него в акаунта, с който е участвал в Играта, в рамките на максимум 5 (пет) работни дни от определянето му. Ако Победителя не може да бъде открит или ако Победителят, контактуван чрез имейл не потвърждава желанието си да получи наградата в рамките на 2 (два) дни, както и в случая, в който Победителят откаже наградата ще се определи друг Победител чрез описания по-горе механизъм.
7. ВАЛИДИРАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ
7.1 Утвърждаването на Победителя ще се извършва само на базата на следните
документи: валиден документ за самоличност – лична карта или паспорт;
8. Правилник на Играта
8.1 Правилникът за участие/провеждане е на разположение безплатно, за всеки заявител (и/или участник) на блога на SOLARMARKET.BG http://solarstor.blogspot.com/
9. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
9.1 Форсмажорните обстоятелства представляват всяко едно събитие, което не може да бъде контролирано, поправено или предвидено от Организатора, включително невъзможността на Организатора по причини, независими от собствената му воля, и чиято поява го поставя в невъзможност да изпълнява задълженията си приет чрез този Правилник.
9.2 Ако възникне форсмажорно обстоятелство, което възпрепяства и/или забавя изцяло или частично изпълнението на Правилника и продължаването на Играта
„Избери, сподели и спечели от SOLARMARKET.BG!”,
организаторът ще бъде освободен от отговорността за изпълнение на своите задължения през периода, през който то е възпрепятствано или забавено.
9.3 Ако Организатора назовава форсмажора, той е задължен да уведомява участниците в Кампанията „Избери, сподели и спечели от SOLARMARKET.BG!” за неговата поява в 5 работни дни от възникването на форсмажорните обстоятелства.
9.4 Форсмажорните обстоятелства ще бъдат обявени на Интернет страницата www.solarmarket.bg .
10 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА
10.1 Настоящата Игра може да бъде прекратена в случай на възникване на събитие, което представлява форсмажорно обстоятелство и/или в случай на невъзможност от страна на Организатора, поради независещи от него причини да я продължи и/или в случай на промяна на законовата рамка, организирането и провеждането на промоционалната Игра предполага увеличаване на бюджета, разпределен за този проект и прави невъзможно провеждането на Кампанията.
11 ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
11.1 Участието в тази Игра потвърждава безусловно съгласие от страна на всеки участник личните му данни да могат да бъдат разкрити публично и да бъдат използвани от Организатора с рекламни цели, неограничено териториално и/или времево и чрез използването на който и да е начин за промотиране (напр. Интернет, улично афиширане и т.н.).
11.2 С участието си в Играта, участниците изрично приемат, че личните им данни за идентификация се използват и се съхраняват в една база данни, която може да бъде използвана от Организатора или от негови подизпълнители, в последствие за други подобни приложения, за директен и/или косвен маркетинг , за публикуване на данните, изисквани от закона за раздаването на наградата и др.
11.3 Организаторът може да направи публична информацията относно имената на Победителите на настоящата Игра и всякакви други данни, считани за необходими.
11.4 На участниците в Играта са им гарантирани правата, предвидени в Закон относно защита на лицата по отношение на обработка на личните данни и свободното движение на тези данни, закон, който дава на въпросните лица правото на информиране, правото на достъп до данни, право на интервенцията на данните и правото на възражение.
11.5 Ако участниците не поискат в писмена форма нещо различно, те се съгласяват със събирането и използването на личните данни от страна на Организатора по начина, описан в предишния параграф.
11.6 Участниците могат по всяко време да оттеглят съгласието си за използване на личните им данни или за получаване на всякаква кореспонденция чрез искане, направено в писмена форма и изпратено на адреса на Организатора.
12 СПОРОВЕ
12.1 В случай на конфликт относно валидността на някоя регистрация, решението на комисията, назначена от Организатора, е окончателно.
12.2 С участието си в тази Игра, участниците се съгласяват да спазват и да се съобразяват с всички разпоредби и условия на настоящия Правилник.
12.3 Евентуалните спорове възникнали между Организатора и участниците в Играта ще се решават в духа на разбирателството, а ако това не е възможно, споровете ще се решават от съдебните инстанции в България.
12.4 Организаторът си запазва правото да промени данните и срока на Играта, но трябва да обяви публично това на Интернет страницата www.solarmarket.bg.
 13 ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
13.1 В случай на опити за измами над системата, злоупотреба или действия от всякакво естество за засягане на имиджа на Организатора, същия си запазва правото да предприеме всички необходими мерки за отстраняване на възникналата ситуация.
13.2 Организаторът няма да поема отговорност за нито едно деяние, предизвикващо невъзможност за утвърждаване на някой Победител, поради промяна на е-мейл адреса на участника или неполучаването, непрочитането на кореспонденцията от негова страна, и др.
Организаторът ще предприеме всички мерки за провеждането на Играта в нормални условия, но не поема отговорност за евентуални недоволства, обжалвания от страна на участниците, които не се отнасят до нарушения на действащото законодателство.
13.3 Организаторът няма да поеме никаква отговорност в случай, че определените и утвърдените Победители не се възползват от предложения от Организатора, поради причини, които не са свързани с него и с действия и/или бездействия на Победителите.
13.4 Настоящият Правилник за участие/провеждане е на разположение безплатно за всеки заявител на Интернет страницата www.solarmarket.bg, на блога на SOLARMARKET.BG http://solarstor.blogspot.com/ или може да бъде поискан на адреса на седалището на Организатора.
13.5 Организаторът си запазва правото да промени настоящия Регламент по времето на Играта, със забележката, че евентуалните промени ще бъдат оповестени на участниците и на публиката поне 24 часа преди да влязат в сила, чрез Интернет страницата www.solarmarket.bg.
 Организатор на Играта
„Избери, сподели и спечели от SOLARMARKET.BG!”
 - ПРО СОЛАР ЕООД
Чрез Управителя, Людмила Величкова