събота, 25 януари 2014 г.

Стартира кампанията "Абонирай се и спечели от SOLARMARKET.BG!"

Правилник на кампанията
„Абонирай се и спечели от SOLARMARKET.BG!”

1. Организатор на кампанията
1.1           Организаторът на кампанията “ Абонирай се и спечели от SOLARMARKET.BG!” e фирма ПРО СОЛАР ЕООД., със седалище в България, гр. София, кв. Бенковски, ул. „Оралица”, бл. 1а, ЕИК 201807874, законно представлявана от Людмила Величкова в качеството на Управител.
2. СРОК НА КАМПАНИЯТА. РЕГИОН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
 2.1 Кампанията “ Абонирай се и спечели от SOLARMARKET.BG!” се провежда на територията на България през периода 27 януари – 09 февруари 2014г.
3. УЧАСТНИЦИ И УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ
3.1 . В кампанията “Абонирай се и спечели от SOLARMARKET.BG!” може да участва всяко физическо или юридическо лице, което се абонира за бюлетина на SOLARMARKET.BG, в периода 27 януари – 09 февруари 2014г.
3.2. Участниците трябва да бъдат български граждани или пребиваващи в България физически лица, а юридическите лица трябва да бъдат регистрирани на територията на България и да не са служители на ПРО СОЛАР ЕООД .
3.3. Минималната възраст на физическите лица, които могат да участват в тази Кампания е 18 навършени години в деня на началото на Кампанията, съответно 27 януари 2014г.
3.4. Предоставените от участниците данни трябва да бъдат точни, пълни и реални.
4. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА
4.1 За да участва в Кампанията “ Абонирай се и спечели от SOLARMARKET.BG!” всяко заинтересовано лице трябва да се абонира за бюлетина на SOLARMARKET.BG, в периода 27 януари – 09 февруари 2014г. на сайта www.solarmarket.bg .
4.2 Всички, които вече са абонати на електронния бюлетин на SOLARMARKET.BG, автоматично  участват в кампанията.
4.3. Чрез регистрацията в Кампанията участниците изрично се съгласяват техните лични данни и съответната снимка да се използват с рекламна цел при спечелване на наградата.
5. НАГРАДИ

5.1 Наградата на Кампанията е на приблизителна стойност от 105 лв. (с включено ДДС), и се състои от: Solar Dual Panel – универсално соларно зарядно на стойност 105лв.

6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ
6.1 Победителят ще бъде определен на 10 февруари 2014г.

 6.2 Победителят ще получи награда, състояща се от Solar Dual Panel – универсално соларнозарядно на стойност 105лв.

6.3 В тегленето на жребий за седмичната награда влизат всички участници, които са се абонирали за бюлетина до дата 09 февруари 2014г. включително.
6.4 Победителят ще бъде определян на случаен принцип в зависимост от посочените при регистрация  е-мейл адрес, телефон или име и фамилия чрез услугата random.org.
Тегленето на Победителя ще бъде публикувано в блога на SOLARMARKET.BG (http://solarstor.blogspot.com/)
 6.5 Организаторът ще се свърже с Победителя по имейл или по телефона, използвайки данните за контакт, предоставени от него в акаунта, с който е участвал в Кампанията, в рамките на максимум 5 (пет) работни дни от определянето му. Ако Победителя не може да бъде открит или ако Победителят, контактуван чрез имейл не потвърждава желанието си да получи наградата в рамките на 2 (два) дни, както и в случая, в който Победителят откаже наградата ще се определи друг Победител чрез описания по-горе механизъм.
7. ВАЛИДИРАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ
7.1 Утвърждаването на Победителя ще се извършва само на базата на следните
документи: валиден документ за самоличност – лична карта или паспорт;
8. Правилник на конкурса
8.1 Правилникът за участие/провеждане е на разположение безплатно, за всеки заявител (и/или участник) на блога на SOLARMARKET.BG http://solarstor.blogspot.com/
9. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
9.1 Форсмажорните обстоятелства представляват всяко едно събитие, което не може да бъде контролирано, поправено или предвидено от Организатора, включително невъзможността на Организатора по причини, независими от собствената му воля, и чиято поява го поставя в невъзможност да изпълнява задълженията си приет чрез този Правилник.
9.2 Ако възникне форсмажорно обстоятелство, което възпрепяства и/или забавя изцяло или частично изпълнението на Правилника и продължаването на Кампанията “Абонирай се и спечели от SOLARMARKET.BG!”, Организаторът ще бъде освободен от отговорността за изпълнение на своите задължения през периода, през който то е възпрепятствано или забавено.
9.3 Ако Организатора назовава форсмажора, той е задължен да уведомява участниците в Кампанията “Абонирай се и спечели от SOLARMARKET.BG!” за неговата поява в 5 работни дни от възникването на форсмажорните обстоятелства.
9.4 Форсмажорните обстоятелства ще бъдат обявени на Интернет страницата
www.solarmarket.bg .
10 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА
10.1 Настоящата Кампания може да бъде прекратена в случай на възникване на събитие, което представлява форсмажорно обстоятелство и/или в случай на невъзможност от страна на Организатора, поради независещи от него причини да я продължи и/или в случай на промяна на законовата рамка, организирането и  провеждането на промоционалната Кампания предполага увеличаване на бюджета, разпределен за този проект и прави невъзможно провеждането на Кампанията.
11 ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
11.1 Участието в тази Кампания потвърждава безусловно съгласие от страна на всеки участник личните му данни да могат да бъдат разкрити публично и да бъдат използвани от Организатора с рекламни цели, неограничено териториално и/или времево и чрез използването на който и да е начин за промотиране (напр. Интернет, улично афиширане и т.н.).
11.2 С участието си в Кампанията, участниците изрично приемат, че личните им данни за идентификация се използват и се съхраняват в една база данни, която може да бъде използвана от Организатора или от негови подизпълнители, в последствие за други подобни приложения, за директен и/или косвен маркетинг , за публикуване на данните, изисквани от закона за раздаването на наградата и др.
11.3 Организаторът може да направи публична информацията относно имената на Победителите на настоящата Кампания и всякакви други данни, считани за необходими.
11.4 На участниците в Кампанията са им гарантирани правата, предвидени в Закон относно защита на лицата по отношение на обработка на личните данни и свободното движение на тези данни, закон, който дава на въпросните лица правото на информиране, правото на достъп до данни, право на интервенцията на данните и правото на възражение.
11.5 Ако участниците не поискат в писмена форма нещо различно, те се съгласяват със събирането и използването на личните данни от страна на Организатора по начина, описан в предишния параграф.
11.6 Участниците могат по всяко време да оттеглят съгласието си за използване на личните им данни или за получаване на всякаква кореспонденция чрез искане, направено в писмена форма и изпратено на адреса на Организатора.
12 СПОРОВЕ
12.1 В случай на конфликт относно валидността на някоя регистрация, решението на комисията, назначена от Организатора, е окончателно.
12.2 С участието си в тази Кампания, участниците се съгласяват да спазват и да се съобразяват с всички разпоредби и условия на настоящия Правилник.
12.3 Евентуалните спорове възникнали между Организатора и участниците в Кампанията ще се решават в духа на разбирателството, а ако това не е възможно, споровете ще се решават от съдебните инстанции в България.
12.4 Организаторът си запазва правото да промени данните и срока на Кампанията, но трябва да обяви публично това на Интернет страницата www.solarmarket.bg.
 13 ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
13.1 В случай на опити за измами над системата, злоупотреба или действия от всякакво естество за засягане на имиджа на Организатора, същия си запазва правото да предприеме всички необходими мерки за отстраняване на възникналата ситуация.
13.2 Организаторът няма да поема отговорност за нито едно деяние, предизвикващо невъзможност за утвърждаване на някой Победител, поради промяна на е-мейл адреса на участника или неполучаването, непрочитането на кореспонденцията от негова страна, и др.
Организаторът ще предприеме всички мерки за провеждането на Кампанията в нормални условия, но не поема отговорност за евентуални недоволства, обжалвания от страна на участниците, които не се отнасят до нарушения на действащото законодателство.
13.3 Организаторът няма да поеме никаква отговорност в случай, че определените и утвърдените Победители не се възползват от предложения от Организатора, поради причини, които не са свързани с него и с действия и/или бездействия на Победителите.
13.4 Настоящият Правилник за участие/провеждане е на разположение безплатно за всеки заявител на Интернет страницата www.solarmarket.bg, на блога на SOLARMARKET.BG http://solarstor.blogspot.com/ или може да бъде поискан на адреса на седалището на Организатора.
13.5 Организаторът си запазва правото да промени настоящия Регламент по времето на Кампанията, със забележката, че евентуалните промени ще бъдат оповестени на участниците и на публиката поне 24 часа преди да влязат в сила, чрез Интернет страницата www.solarmarket.bg.
 Организатор на Кампанията
Абонирай се и спечели от SOLARMARKET.BG!” - ПРО СОЛАР ЕООД

Чрез Управителя, Людмила Величкова

неделя, 12 януари 2014 г.

Отоплителен уред за открити площи Lucciola/Firefly

 Разгледайте това и още много други предложения тук!

Инфрачервеният нагревател Lucciola (Светулка) се отличава с иключително красив и хитър дизайн. Отоплителното тяло за външни площи е специално проектирано за монтаж под чадър. Като продукт на първата патентована в света технология за водоустойчиво инфрачервено излъчване Lucciola има ниво на влагозащита IP65. Инфрачервените електрически нагреватели затоплят бързо, дори при наличие на студен вятър. Те работят на принципа на Слънцето – чрез инфрачервени лъчи, благодарение, на което са много по-икономични в сравнение с външно отопление на газ. Поради високата си влагоустойчивост, не се нуждаят от стъклено покритите, поради което на практика няма топлинни загуби.
Инфрачервените отоплителни тела за външни площи имат много приложения: заведения, барове, кръчми, дискотеки, ресторанти, хотели, веранди, тераси, градини, църкви, складове, ферми, оранжерии и много други.